Finanční plánování
(FIPL)

Finanční plánování

Tento modul si klade za cíl zajistit, aby frekventant kurzu dokázal propojit získané znalosti z předchozích modulů k vytvoření komplexního finančního řešení, které odpovídá osobním potřebám a konkrétní situaci každého klienta. Typické řešení v sobě zahrnuje mnoho z níže uvedených aspektů finančního poradenství: řízení rizika, vytvoření finanční pozice, analýza hotovostních toků, dědická daň a prostředky potřebné při odchodu do důchodu, potřeby kapitálu v průběhu životního cyklu, daňz příjmů, zaměstnanecké požitky, důchody, rozdělování aktiv a investice. Finanční poradce je schopen převádět osobní potřeby a situaci klienta na finanční rámec. Takový rámec popisuje aktuální finanční situaci a finanční cíle klienta. Dále je třeba určit a rozpracovat zásady a techniky, které překonávají mezeru mezi skutečným stavem a stanovenými cíly. Na základě toho se finanční důsledky řešení a/nebo doporučené kroky porovnají se stanovenými cíly. Tyto informace poslouží pro přípravu konkrétního finančního řešení pro daného klienta. Finanční poradce může pro klienta připravit jednorázové řešení nebo může sledovat vhodnost realizovaných kroků a přehodnotit řešení a doporučení podle měnících se okolností.

Finanční poradce dokáže s klientem navázat poradenský vztah. Finanční poradce dokáže objasnit postup poskytování poradenských služeb, určit hodnoty klienta (jako tolerance rizika, priority) a očekávání (osobní a finanční cíle) a rozpoznat etické aspekty (problematické) dané situace. Tento pohled na klienta slouží jako vstupní informace pro přípravu finančního řešení. Finanční poradce dokáže reagovat na otázky, které nezazní, a klást otázky, které vynášejí na světlo skryté potřeby či obavy.

Počet hodin přímé výuky: 8