Finanční matematika (a statistika)
(FMST)


Finanční matematika a statistika
Modul je rozdělen do dvou základních částí. První část se věnuje problematice finanční matematiky a jejím cílem je poskytnutí základních poznatků z této oblasti založené na metodě časové hodnoty peněz, a to na praktických příkladech (základy investičního rozhodování, principy úročení, finanční matematika úvěrů, základní oceňování cenných papírů). Tyto poznatky budou využitelné i v dalších modulech vzdělávacího kurzu. Druhá část modulu se věnuje základním poznatkům z oblasti statistiky. Důraz bude kladen zejména na statistické charakteristiky úrovně, variability, závislosti a na problematiku časových řad. Tyto poznatky budou rovněž využitelné v dalších modulech vzdělávacího kurzu. Součástí modulu je i aplikace výpočtů finanční matematiky a statistiky v softwaru MS Excel.

Počet hodin přímé výuky: 28

Počet hodin webcastů: 0